Dicle Üniversitesi Kayıt Tarihleri 2012-2013

Ege Üniversitesinde Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Dikkatine! Kayıtlardaki gerekli evrak istenen belgeler ve kayıt tarihleri...

24 Ağustos 2012 Cuma 12:06
Bu haber 7271 kez okundu
Dicle Üniversitesi Kayıt Tarihleri 2012-2013
banner1
        
Sevgili Öğrencilerimiz,
Zorlu bir Üniversite hazırlık maratonunu baĢarıyla tamamlayıp tercih ettiğiniz ve yerleĢmeye hak 
kazandığınız Üniversitemize hoĢ geldiniz, sizleri kutluyorum.
Üniversitemiz çağdaĢ, yenilikçi, akılcı, hoĢgörülü, öz değerlere saygılı, sorgulayan, düĢünen, 
üreten, hukuka ve etik değerlere bağlı ve alanında yetkin bireyler yetiĢtirmeyi ilke edinen bir 
yükseköğretim kurumudur.
Dicle Üniversitesinde alacağınız eğitim ve öğretim, sizleri ilgilendiren konuda bilgi ve donanıma 
sahip kılacağı gibi, bunları kullanarak etik değerler çerçevesinde özgürce fikirlerinizi üretme ve ifade 
etme yollarını da sizlere öğretecektir.
Sevgili Öğrencilerimiz, 
Üniversitemizdeki öğrenim yaĢamınız boyunca eğitim- öğretim ve sınavlar konusundaki 
haklarınız ve sorumluluklarınız üniversitemiz web sayfasında (www.dicle.edu.tr) yayınlanmıĢ bulunan 
mevzuatta belirtilmiĢtir.
Bilindiği üzere, kiĢileri ilgilendiren mevzuatı bilmemek hiçbir zaman mazeret teĢkil etmemekte 
ve sorumluluktan kurtarmamaktadır. Bu nedenle sorunlarla karĢılaĢmamak ve aynı zamanda haklarınızı 
bilip kullanmak için web sayfamızda öğrenci iĢleri/ kanun/ yönetmelik/ yönerge baĢlığı altında 
yayınlanan ilgili mevzuatı dikkatlice okumanızı öneririm.
Sizleri tekrar tebrik eder, sağlıklı, baĢarılı ve huzurlu bir eğitim- öğretim yılı geçirmenizi dilerim.
Prof. Dr. AyĢegül Jale SARAÇ
                            REKTÖR2012-2013 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILINDA
DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠNE YENĠ KAYIT YAPACAK ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN
KAYIT ĠġLEMLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ DUYURU
2012 Öğrenci Seçme  ve YerleĢtirme Sınavı  (ÖSYS)  ve Dikey GeçiĢ Sınavı (DGS)  sonucunda 
Üniversitemizin  programlarına yerleĢtirilen öğrencilerin kayıtları, 3-7 Eylül 2012 tarihleri arasında  aĢağıda 
belirtilen günlerde Üniversitemiz kampusünde bulunan Kapalı Spor Salonunda yapılacaktır. (Ergani, Bismil,
Çermik, ÇüngüĢ ve Silvan ilçelerindeki  Meslek Yüksekokullarımızı kazananların kayıtları ise  aynı tarihler 
arasında hergün bu ilçelerdeki Meslek Yüksekokulları binasında yapılacaktır.)
Kayıt için Ġlimize gelecek olan öğrencilere kayıt konusunda yardımcı olmak ve yol göstermek amacıyla 
kayıt günleri mesai saatleri içerisinde Diyarbakır ġehirlerarası Otobüs Terminalinde “Dicle Üniversitesi Kayıt 
DanıĢma Stantı” bulundurulacak olup Kayıt DanıĢma Stantımıza uğrayan öğrenci adayları ve aileleri kayıt 
konusunda bilgilendirilecek ve Üniversitemiz ulaĢım araçlarıyla ücretsiz olarak  Üniversitemiz kampüsündeki 
kayıt mahalline taĢınacaklardır.
Üniversitemizi kazanan adaylara herhangi bir dosya  gönderilmeyecek olup,  dosyalar kayıt merkezinde 
adaylara verilecek ve çok kısa bir sürede doldurmaları sağlanarak bilgisayarda kayıtları tamamlanacaktır.
Yurt, Burs, Öğrenim Kredisi ve Katkı Kredisi ile ilgili baĢvurular, 17-26 Ağustos 2012 tarihleri arasında 
Kredi ve Yurtlar Kurumunun www.kyk.gov.tr internet adresinden yapılabilir.
KAYIT ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER / KAYITLA ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER      
1-Adayın Mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi aslı. 
DGS (Dikey GeçiĢ Sınavı) ile yerleĢenler için Önlisans Diplomasının aslı ya da yeni tarihli Geçici Mezuniyet 
Belgesinin aslı.
2-8 adet 4,5x6 cm boyutunda son altı ay içinde ön cepheden çekilmiĢ fotoğraf 
3-Tıp Fakültesine kayıt yaptıracak  adayların ayrıca nüfus cüzdan fotokopisi, ikametgah belgesi ve 2012  LYS 
sonuç belgesini de getirmeleri,
4-Tıp Fakültesi, DiĢ Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna yerleĢtirilen adayların tam teĢekküllü bir hastaneden 
alacakları Sağlık Kurulu Raporu (Heyet Raporu),
5-AĢağıdaki listede belirtilen Katkı Payı (Harç) veya Ġkinci Öğretim öğrenim ücretinin 1.taksitinin  Türkiye 
Vakıflar Bankasının  herhangi bir ġubesinden, Türkiye Vakıflar Bankası Diyarbakır  ġubesi hesaplarına
yatırıldığına iliĢkin banka dekontu,
(Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan Katkı Kredisi almak için müracaatta bulunan ve 2012-2013 
eğitim- öğretim yılında Üniversitemize ilk defa kayıt yaptıracak olan normal öğretim öğrencileri katkı payı (harç) 
1.taksitini yatırmadan kayıtlarını yapabilirler.  (Ġkinci öğretim öğrencilerinin katkı kredisine baĢvurma hakkı 
bulunmadığından ikinci öğretim öğrencilerinin öğrenim ücretini yatırmaları zorunludur.)
(Türkiye Vakıflar Bankası ġubesi Üniversitemiz kampüsünde de bulunmaktadır. Ancak, kayıt günlerinde 
Diyarbakır’daki  Türkiye  Vakıflar Bankası ġubelerinde yığılma olabileceğinden, isteyen öğrenciler T.C.Kimlik 
numarası ile harcını bulunduğu yerdeki  Türkiye  Vakıflar Bankası ġubelerinin birinden de yatırabilirler. 
Diyarbakır dıĢından harçlarını yatıracak olanların EFT yapmayıp mutlaka Vakıflar Bankası ġubelerini 
kullanmaları gerekmektedir.)
6- Web sayfamızda yayınlanan “ÖĞRENCĠ KAYIT BĠLGĠ FORMU” nun doldurulup kaydedilmesi ve 1 nüsha 
çıkarılıp imzalandıktan sonra kayıt belgeleriyle birlikte kayıt esnasında kayıt görevlilerine teslim edilmesi.
   (Bu formu doldurma  imkânı olmayan öğrenciler kayıt salonunda bu formu doldurabilirler. Zaman kazanmak 
için kayda gelmeden önce bu formun doldurulması adayın lehine olacaktır.)
7)  Erkek öğrencilerin üniversiteye kayıt yaptırmasında askerlik yönünden bir sakıncası olup olmadığı hususu 
Üniversitemiz  tarafından  “Kamu Uygulamaları Merkezinden” sorgulanacak ve  sadece  askerlik yönünden 
sakıncası bulunduğu belirtilenlerden ilgili Askerlik ġubesi BaĢkanlığından alınmak üzere  “Askerlikle ĠliĢiksiz 
Belgesi” istenecektir. Askerlik yönünden sakıncası bulunduğu belirtilen ve Askerlik ġubelerine gitmeleri 
istenilen adayların isimleri www.dicle.edu.tr internet sayfamızda yayınlanacaktır. KAYITLA ĠLGĠLĠ ÖNEMLĠ NOTLAR
1-Kesin kayıt için, adayın bizzat baĢvurması gerekir. Ancak mazereti olanların  noter vekâletnamesi vermeleri 
koĢuluyla  bir baĢkası  tarafından  da kayıtları yapılabilir. (18 yaĢından küçüklerin kayıtları vasisi tarafından 
yapılacaktır.)
2-Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak belgenin aslının getirilmesi 
suretiyle üniversitemiz tarafından onaylı sureti kabul edilir.
3-Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
4-Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar  hakkında Üniversitemiz gerekli yasal iĢlemleri 
yapmaya yetkilidir.
5-Posta ve eksik belge ile kayıt yapılamaz.
6- Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığının 22.09.2011 tarihli Genel Kurul Kararı uyarınca, aynı anda iki 
önlisans veya iki lisans eğitimine kayıt yaptırılmayacağı ve öğrenime devam edilemeyeceğinden 
(uzaktan eğitim ve açıköğretim programlarının kontenjan sınırlaması olmayan programları hariç)bu 
durumda olup kayıt hakkı kazanan adayların söz konusu karar uyarınca yeni kazandığı programa kayıt 
yapabilmesi için daha önce kayıtlı olduğu programdan kaydını sildirmiĢ olması gerekmektedir. (Aynı 
anda bir önlisans ve lisans programına kayıt yapılabilir.)
KAYIT SONRASI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ĠLE ĠLGĠLĠ ÖNEMLĠ NOTLAR
1-Üniversitemiz Fakülte ve yüksekokullarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri 
yükseköğretim kurumlarında en geç 10 akademik yıl öncesine kadar almıĢ ve baĢarmıĢ oldukları derslerden muaf 
olmak için yeni kayıt yaptıkları eğitim-öğretim yılının baĢlangıcını izleyen 10 (on) iĢ günü içerisinde dilekçeyle 
Fakültesine / Yüksekokuluna baĢvurdukları takdirde, ilgili birim yönetim kurulunca muafiyet istekleri ve intibak 
iĢlemleri değerlendirilip karara bağlanır.
2- Tüm Fakülte ve Yüksekokullarımızda 1.sınıfta okutulmakta olan  zorunlu  Ġngilizce dersinden muaf olmak 
isteyen öğrencilerimiz, yapılacak olan yabancı dil muafiyet sınavına girebilmek için 14.09.2012 tarihine kadar 
Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne  müracaatta bulunabilirler. (Zorunlu Ġngilizce dersi 
muafiyet sınavı ve yeri Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünden öğrenilecektir.)
3- ZORUNLU YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI BULUNAN ZĠYA GÖKALP EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ĠLE 
ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI MUAFĠYET SINAVLARI YERĠ VE TARĠHĠ
Akademik Birim /Yapılacak Muafiyet Sınavı Sınav Yeri Tarih / Saat
Ziya Gökalp Eğt.Fak.Yabancı Diller Eğt.Böl.
(Almanca Öğretmenliği ve varsa daha önceki 
yıllardan kalan Fransızca Öğretmenliği öğrencileri )
Ziya Gökalp Eğitim 
Fakültesi Yabancı 
Diller Eğitimi Bölümü 
17 Eylül 2012 / 10:00
Ġlahiyat Fakültesi (Arapça)
Ġlahiyat Fakültesi 
Binası
11 Eylül 2012 / 10:00
4-   ÜNĠVERSĠTEMĠZĠN 2012-2013 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÖĞRETĠME BAġLAMA TARĠHLERĠ
Akademik Birim Tarih
DiĢ Hekimliği Fakültesi
17.09.2012
Tıp Fakültesi 1.Sınıf Öğrencileri
Diğer Fakülte ve Yüksekokullar 10.09.2012
5- 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Üniversitemize yeni kayıt yapan öğrencilerin, birinci yarıyılda ayrıca kayıt 
yenileme (ders kaydı) zorunluluğu bulunmamaktadır. Sistem otomatik olarak ders kaydını yapacaktır. 
Öğrencilerin ikinci yarıyıl ve daha sonraki yarıyıllarda kayıt yenilemeleri ise zorunludur.DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ
2012 ÜNĠVERSĠTE KAYITLARININ YAPILACAĞI TARĠHLER VE YERLERĠ
KAYIT GÜNÜ VE YERĠ AKADEMĠK BĠRĠMLER
03.09.2012 (1.GÜN)
TIP FAKÜLTESĠ
DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ
KAPALI SPOR SALONU VETERĠNER FAKÜLTESĠ
HUKUK FAKÜLTESĠ
(ÜNĠVERSĠTE KAMPÜSÜ) ATATÜRK SAĞLIK YÜKSEKOKULU
BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU
ATATÜRK SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU
04.09.2012 (2.GÜN) ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ
KAPALI SPOR SALONU MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ
(ÜNĠVERSĠTE KAMPÜSÜ) MĠMARLIK FAKÜLTESĠ
05.09.2012 (3.GÜN) ZĠYA GÖKALP EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ 
KAPALI SPOR SALONU 
ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ
(ÜNĠVERSĠTE KAMPÜSÜ)
06.09.2012 (4.GÜN) FEN  FAKÜLTESĠ
KAPALI SPOR SALONU  EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
(ÜNĠVERSĠTE KAMPÜSÜ) ZĠRAAT FAKÜLTESĠ
07.09.2012 (5.GÜN)
KAPALI SPOR SALONU  DĠYARBAKIR MESLEK YÜKSEKOKULU
(ÜNĠVERSĠTE KAMPÜSÜ)
3-7 EYLÜL 2012 BĠSMĠL MESLEK YÜKSEKOKULU
tarihleri arasında ÇERMĠK MESLEK YÜKSEKOKULU
hergün ilgili ilçelerde ÇÜNGÜġ MESLEK YÜKSEKOKULU
Yüksekokulun kendi  ERGANĠ MESLEK YÜKSEKOKULU
binasında yapılacaktır. SĠLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU
Mazeretleri nedeniyle yukarıda belirtilen tarihlerde kaydını yapamayanların kayıtları, 07.09.2012
günü mesai bitimine kadar yapılacaktır.DİCLE ÜNİVERSİTESİ
HARÇ TUTARLARI (BİRİNCİ ÖĞRETİM)
AKADEMİK BİRİMLER
2011-2012
ÖĞRETİM YILI
YATIRILMASI 
GEREKEN
YATIRILMASI 
GEREKEN
HARÇ TUTARI 1.TAKSİT TUTARI 2.TAKSİT TUTARI
TOPLAMI (GÜZ DÖNEMİ) (BAHAR DÖNEMİ)
TIP FAKÜLTESİ 591 TL 296 TL 296 TL
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 494 TL 247 TL 247 TL
VETERİNER FAKÜLTESİ 386 TL 193 TL 193 TL
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 387 TL 194 TL 194 TL
MİMARLIK FAKÜLTESİ 387 TL 194 TL 194 TL
ZİRAAT FAKÜLTESİ 387 TL 194 TL 194 TL
FEN FAKÜLTESİ 284 TL 142 TL 142 TL
EDEBİYAT FAKÜLTESİ 284 TL 142 TL 142 TL
HUKUK FAKÜLTESİ 313 TL 157 TL 157 TL
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. 313 TL 157 TL 157 TL
İLAHİYAT FAKÜLTESİ 284 TL 142 TL 142 TL
EĞİTİM FAKÜLTESİ 284 TL 142 TL 142 TL
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜK.OK. 190 TL 95 TL 95 TL
DEVLET KONSERVATUVARI 589 TL 295 TL 295 TL
SAĞLIK YÜKSEKOKULLARI 190 TL 95 TL 95 TL
MESLEK YÜKSEKOKULLARI 190 TL 95 TL 95 TL
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜK.OK. 190 TL 95 TL 95 TL
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 190 TL 95 TL 95 TL
İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
AKADEMİK BİRİMLER
2011-2012
ÖĞRETİM YILI
YATIRILMASI 
GEREKEN
YATIRILMASI 
GEREKEN
ÖĞRENİM ÜCRETİ 1.TAKSİT TUTARI 2.TAKSİT TUTARI
TOPLAMI (GÜZ DÖNEMİ) (BAHAR DÖNEMİ)
EĞİTİM FAKÜLTESİ 1.027 TL 514 TL 514 TL
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 1.529 TL 765 TL 765 TL
MİMARLIK FAKÜLTESİ 1.529 TL 765 TL 765 TL
FEN FAKÜLTESİ 1.281 TL 641 TL 641 TL
EDEBİYAT FAKÜLTESİ 1.027 TL 514 TL 514 TL
İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1.027 TL 514 TL 514 TL
İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA 1.027 TL 514 TL 514 TL
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. 1.155 TL 578 TL 578 TL
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜK.OK. 1.155 TL 578 TL 578 TL
MESLEK YÜKSEKOKULLARI 770 TL 385 TL 385 TL
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 770 TL 385 TL 385 TL
Not: 2012-2013 öğretim yılı harçları henüz açıklanmadığından 2011-2012 öğretim yılı harç tutarları üzerinden tahsilat yapılacaktır.  
Daha sonra harç tutarlarında artıĢ olması halinde aradaki fark ġubat 2013 ayı içerisinde 2.taksit harç tahsilatıyla birlikte tahsil 
edilecektir.

    Yorumlar

Hava Durumu
NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:

SPOR TOTO SÜPER LİG

Tür seçiniz:
E-Gazete
Sen de Yaz
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri
Siz de yazmak istemez misiniz?
Ziyaretçi Defteri
Arşiv

banner37

banner28

banner34