Öğrenme ve Akılda Tutma Psikolojisi

Yapılan bir araştırmaya göre öğrenciler:

07 Mart 2018 Çarşamba 02:46
Bu haber 973 kez okundu
Öğrenme ve Akılda Tutma Psikolojisi
banner39
 
Yapılan bir araştırmaya göre öğrenciler:

Okuduklarının yüzde 10’unu;

İşittiklerinin yüzde 26’sını;

Gördüklerinin yüzde 30’unu;

Görüp işittiklerinin yüzde 50’sini;

Söylediklerinin yüzde 70’ini;

Yaptıkları şey konusunda söylediklerinin yüzde 90’ını akıllarında tutuyor.

Bu tesbitlerin bir anlamı, kendimizi bir mevzuya ne kadar samimî ve ihlâsla verirsek, o nisbette öğrenir, aklımızda tutar ve kendimize mal ederiz.

İhlâsı kısaca tarif edersek:

• Halis/sa­mi­mî/iç­ten/ri­ya­sız/kar­şı­lık­sız dav­ran­mak, sev­gi bes­le­mek, bağ­la­na­rak ve gö­nül­den ya­pı­lan ha­re­ket­tir.

• İh­lâs­la dü­şün­ce, dav­ra­nış, hal, ha­re­ket, fa­ali­yet ve iba­det­ler­de iç bü­tün­lü­ğü ya­ka­la­yıp ken­di­ni o işe ver­mek, on­da fâni ol­mak, duy­gu­sal ve­ya inanç gü­cü­nü po­zi­tif kul­lan­mak­tır.

• İh­lâs, hal, dav­ra­nış bi­çim­le­ri, iş, hiz­met, ça­lış­ma ve iba­det­ler­de şah­sî, nefsî çı­kar­la­rı amaç edin­mek­si­zin baş­ka­la­rı­nın fay­da­sı­nı ve yal­nız Allah mem­nu­ni­ye­ti­ni gö­zet- ­mek­tir. Bir an­lam­da, aley­hin­de gi­bi gö­zük­se de ger­çek­ler na­sıl ge­rek­ti­ri­yor­sa o dav­ra­nı­şı ser­gi­le­ye­bil­me gü­cü­dür. Ya­ni bir işi, bir fi­ili, bir ha­re­ke­ti maddî bir çı­kar, kar­şı­lık bek­le­mek­si­zin, fa­zi­let ve sırf Ya­ra­dan’ın rı­za­sı­nı gö­ze­te­rek yap­mak­tır.

• İh­lâs, ri­ya ka­rış­ma­mış sa­mi­mî iba­det­tir.

Soy­lu bir dav­ra­nış bi­çi­mi olan ih­lâs, ha­ya­tı­mı­zın her saf­ha­sın­da hâkim ol­ma­sı ge­re­ken en yü­ce bir özel­lik, bir has­let­tir.

Bu ta­nım­la­rın ışı­ğın­da ba­kıl­dı­ğın­da, olum­lu bü­tün dav­ra­nış, söz ve ha­re­ket­le­rin ru­hu ih­lâs ol­du­ğu gi­bi, iba­det­le­rin de ru­hu ih­lâs­tır.1 Bu ne de­mek­tir?

Bir can­lı­nın ru­hu­nun be­de­nin­den çık­tı­ğı­nı farz edi­niz. Ce­set, çu­val gi­bi ye­re yı­ğı­lır. İh­lâs­sız dav- ­ra­nış­lar ve iba­det­ler de ce­set­ler­den fark­sız­dır. İh­lâs, ma­ki­ne­nin, mo­to­run, ci­ha­zın elek­tri­ği­dir ve­ya ya­kı­tı­dır. Elek­trik ve ya­kıt ol­mak­sı­zın so­nuç ala­ma­dı­ğı­mız gi-­ bi, söz, fi­il ve iba­det­le­ri­miz­den de ih­lâs ol­mak­sı­zın ve­rim al­ma­mız imkânsız­dır.
Dipnot:

1- Bediüzzaman, İşârâtü’l-İ’câz, s. 142.
www.yeniasya.com.tr/ali-fersadoglu/ogrenme-ve-akilda-tutma-psikolojisi_455491Admin 1    Yorumlar

Hava Durumu
NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:

SPOR TOTO SÜPER LİG

Tür seçiniz:
E-Gazete
Sen de Yaz
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri
Siz de yazmak istemez misiniz?
Ziyaretçi Defteri
Arşiv

banner38

banner37

banner34