Öne Çıkanlar Ahal Teke Nedir 01. Adana Vizyonu TSK PKK DENGE MHP OKTAY VURAL Kuran tefsirlerine İhtiyaç Var mı Pastilla Tarifi

Bu haber kez okundu.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Personel Alımı

Başvuru Tarihleri : 12-27 Aralık 2019
Sözlü Sınava Katılacakların İlanı : 3 Ocak 2020
Sınav Tarihleri : 22-24 Ocak 2020
Sınav Yeri : Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
Güney Mah. Zonguldak Yolu Cad. No:36 67600
Kozlu/ZONGULDAK
Tel / Faks : (372) 257 74 70 / (372) 257 74 72
E-posta : ik@bakka.gov.tr
1. Sınava Katılma Şartları
1.1. Tüm Adaylar İçin Aranan Genel Şartlar
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan
veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını
açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
ç) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
d) Görevin devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya
yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
f) Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den (C) düzeyinde veya dil yeterliği
bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine
karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.
1.2. İç Denetçi İçin Aranan Özel Şartlar
a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul
edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmak,
b) Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde, İngilizce dilinden YDS’den asgari 60 puan veya uluslararası
geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari 60 puana karşılık gelen bir puan almış olmak,
c) Kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az beş yıl çalışmış olmak,
ç) Kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikalarından birine sahip olmak.
1.3. Uzman Personel İçin Aranan Özel Şart
Hukuk müşavirliğinden sorumlu uzman personel dâhil uzman personelin, 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu
Personel Seçme Sınavından (KPSS) mezun oldukları öğrenim dalları itibarıyla aşağıda 3‘üncü maddede yer alan
tabloda belirtilen puan türlerinden asgari 80 puan almış olmaları gerekmektedir.
1 4 no.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 202’nci maddesinin ikinci fıkrasındaki personel giderleri ile ilgili hüküm saklı
kalmak koşuluyla en fazla alınabilecek personel sayısını belirtmektedir. Bütçe imkânları ölçüsünde istihdam edilecek
personel sayısı daha az olabilecektir.
T.C.
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
PERSONEL ALIM İLANI
1.4. Hukuk Müşavirliğinden Sorumlu Uzman Personel İçin Aranan Özel Şart
Hukuk müşavirliğinden sorumlu uzman personelin, yükseköğretim kurumlarının dört yıllık hukuk fakültelerinden
veya buna denk olduğu YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması
gerekmektedir.
1.5. Tercih Sebepleri
İç denetçi ve uzman personel adayları için Ajansın faaliyet alanları ile ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi
olma, 3’üncü maddedeki öğrenim dalları veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip
olma, İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olma tercih sebepleri olarak değerlendirilecektir.
Hukuk müşavirliğinden sorumlu uzman personel adayları için avukatlık stajını tamamlamış bulunmak tercih sebebi
olarak değerlendirilecektir.
Adayların söz konusu tercih sebeplerinden birine sahip olduğunu sınav başvurusunda belgelendirmeleri
gerekmektedir.
2. Pozisyonların Unvan ve Sayıları
4 no.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 202’nci maddesinin ikinci fıkrasındaki personel giderleri ile ilgili hüküm saklı
kalmak koşuluyla 1 iç denetçi, biri hukuk müşavirliğinden sorumlu 11 uzman olmak üzere toplam 12 personele kadar alım
yapılabilecektir.
3. Öğrenim Dalları
Yarışma sınavı, en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından
kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının hukuk, şehir ve bölge plânlama, mimarlık, sosyoloji, maden
mühendisliği, makine mühendisliği, metalürji ve malzeme mühendisliği, mekatronik mühendisliği, endüstri mühendisliği,
lojistik, bilgisayar mühendisliği, yönetim bilişim sistemleri, istatistik, ekonometri, çevre mühendisliği ve ziraat mühendisliği
bölümlerinden mezun olmuş adaylar arasında gerçekleştirilecektir.
Öğrenim Dalları İtibariyle KPSS Puan Türleri ve Personel Sayısı Tablosu
Alan KPSS Puan
Türleri
Alınması Planlanan
Personel Sayısı
Hukuk P4, P5, P6, P7 1
Şehir ve Bölge Plânlama, Mimarlık P1, P2, P3 1
Sosyoloji P1, P2, P3 1
Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme
Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği P1, P2, P3 2
Endüstri Mühendisliği, Lojistik P1, P2, P3 1
Bilgisayar Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri P1, P2, P3 1
İstatistik, Ekonometri P12, P13 2
Çevre Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği P1, P2, P3 2
4. Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri
Başvurular, 12 Aralık 2019 tarihinden başlayarak 27 Aralık 2019 tarihi saat 23.59'a kadar www.sinavbasvuru.sanayi.gov.tr
internet adresinde bulunan Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır.
Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların,
yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru
formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur.
T.C.
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
PERSONEL ALIM İLANI
Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, eposta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Elektronik ortamda yapılacak başvurularda adaylar için hazırlanan kontrol listesi aşağıdaki şekildedir:
Kontrol Listesi Tablosu
Sıra
No Belge
Uzman
Personel
Hukuk
Müşaviri
İç
Denetçi
1 Özgeçmiş ve Fotoğraf ✓ ✓ ✓
2 Diploma ya da Mezuniyet Belgesi ✓ ✓ ✓
3 2018-2019 yıllarında yapılan KPSS Sonuç Belgesi ✓ ✓ -
4
Uzman personel ve İç Denetçi adayları için Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı
(YDS) sonuç belgesi ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen
uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesi
✓ ✓ ✓
5 Tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgeler ✓ ✓ ✓
6 Adli Sicil Kaydı ✓ ✓ ✓
7 Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya en az 1 yıl erteletmiş
olduğunu gösteren belgeler ✓ ✓ ✓
8 İç denetçi adayları için kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az
5 (beş) yıl fiilen çalışmış olduğunu gösterir belge - - ✓
9 İç denetçi adayları için kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş değerliği
bulunan iç denetim sertifikası - - ✓
Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır.
Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu başvuru sahibi kabul ve beyan etmiş sayılır.
5. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sınava Çağrı
Başvurular, KPSS puanına göre alım yapılacak öğrenim dallarının her biri için sıralanacak ve belirlenen pozisyon sayısının
beş katı aday yarışma sınavına katılmaya hak kazananlar olarak Ajansın internet sitesinde ilan edilecektir. Değerlendirme
sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilecektir. Ancak, sınava katılabileceği tespit
edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı
bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmayacaktır. Bunlardan sınava
girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacak ve bunlarla sözleşme yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit edilenlerle
sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecektir.
Yarışma sınavı daveti, Ajansın internet sitesinden yapılacağından, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, Yönetim Kurulu başkanı tarafından itiraz tarihinden itibaren beş gün
içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu
kılması halinde en fazla on beş güne kadar uzatılabilir.
6. Yarışma Sınavının İçeriği, Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı
Ajansta istihdam edilecek personel, Ajans tarafından sözlü sınav şeklinde yapılacak yarışma sınavı ile belirlenecektir

admin 4

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner35

banner38

banner37

banner34